Gebruiksvoorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KADEE.
De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kadeegifts.be.  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KADEE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KADEE erkend.
1.4 KADEE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal KADEE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er om andere redenen vertraging is of een bestelling niet kan doorgaan, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van KADEE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KADEE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in de munteenheid euro en inclusief BTW.

4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig boek VI van het Wetboek Economisch Recht, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. Deze termijn begint de dag nadat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) melding te maken bij KADEE. De afnemer dient daarna onverwijld en ten laatste 14 dagen na de dag van herroeping de geleverde zaken aan KADEE terugzenden.  

KADEE raad aan om de goederen in originele verpakking en oorspronkelijke staat te laten daar de afnemer aansprakelijk is voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KADEE er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. De terugbetaling dient pas te gebeuren wanneer wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven dagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
4.4 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

5. GEGEVENSBEHEER
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KADEE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KADEE. KADEE houdt zich aan de Verordening 2016/ 679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 KADEE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 KADEE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. GARANTIE
6.1 KADEE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de wettelijke en fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van KADEE komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. KADEE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KADEE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KADEE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan KADEE schriftelijk te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door KADEE gegrond worden bevonden, zal KADEE  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KADEE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van KADEE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KADEE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van KADEE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 KADEE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens KADEE in gebreke is

B) De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.  

C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KADEE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. AANBIEDINGEN
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij dit anders in de aanbieding staat vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KADEE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KADEE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van KADEE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 KADEE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST
8.1 Een overeenkomst tussen KADEE en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door KADEE op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 KADEE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KADEE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT
10.1 KADEE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 KADEE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KADEE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien KADEE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 KADEE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd aanwenden van deze producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Eigendom van alle door KADEE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KADEE zolang de afnemer de vorderingen van KADEE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KADEE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
12.2 De door KADEE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KADEE of een door KADEE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KADEE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KADEE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KADEE.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KADEE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij KADEE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Betaal veilig en zonder zorgen